luffy
P.P.M. Human Resource : ทรัพยากรมนุษย์ BooK OnLiNE!

     การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นไม่มีสูตรตายตัว ว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วได้อย่างไร! แต่หลักของระบบการจัดการบุคคลจะต้องเข้าใจพื้นฐานของ นายจ้างและลูกจ้าง ก่อนว่าต้องการอะไร..? เพื่อที่จะให้บุคคล 2 คนนี้ join กันได้.

ลูกจ้างต้องการอะไรจากนายจ้าง ?

นายจ้างต้องการอะไรจากลูกจ้าง ?


»» กดดู ««

luffy
luffy